Article of: pamiad

סיכום פעילות שנת 2014

מה עשינו בליווי משפחות?  קיימנו קורסי הכשרה מקצועיים בהם הכשרנו 15 מתנדבים »קציני אופק» לליווי משפחות לאחר משבר רפואי.  כל